aktualności
 nasze pracownie
 kwalifikacyjne kursy
 zawodowe

 kursy / oferta
 praktyczna nauka
 zawodu

bip
bipPoczta przez WWW
Login

Hasło

kurs - diagnosta samochodowy PDF Drukuj Email

UWAGA !!  NABÓR NA KURS

diagnosta samochodowy

zostanie uruchomiony od 1 kwietnia 2020r.

wstępny termin rozpoczęcia: zostanie podany po powyższej dacie.

wszystkie zainteresowane osoby prosimy o kontakt i zgłoszenia

pod nr tel.  62 - 7428975

zajęcia będą realizowane w trybie weekendowym

(Piątek, Sobota, Niedziela)

długość kursu = 4 weekendy (12 dni szkoleniowych)


Wymagania dla kandydatów na diagnostów:

 • Starosta wydaje uprawnienie do wykonywania badań technicznych, jeżeli osoba ubiegająca się o jego wydanie posiada wymagane wykształcenie techniczne i praktykę, odbyła wymagane szkolenie oraz zdała egzamin kwalifikacyjny
 • Przez wymagane wykształcenie techniczne i praktykę, o których mowa , rozumie się:
  • wyższe wykształcenie w obszarze nauk technicznych o specjalności samochodowej i udokumentowane   6 miesięcy praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów albo
  • średnie wykształcenie techniczne o specjalności samochodowej i udokumentowany rok praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów, albo
  • wyższe wykształcenie w obszarze nauk technicznych o specjalności innej niż samochodowa i udokumentowany rok praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów, albo
  • średnie wykształcenie techniczne o specjalności innej niż samochodowa i udokumentowane 2 lata praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub na-prawy pojazdów.
 • Z obowiązku odbycia szkolenia, jest zwolniona osoba ubiegająca się o wydanie uprawnienia do wykonywania badań technicznych, która ukończyła studia wyższe na kierunku studiów w obszarze nauk technicznych obejmującym wiedzę i umiejętności w zakresie diagnostyki samochodowej.

 • Zwolnienie, następuje na podstawie dołączonych do wniosku dokumentów poświadczających ukończenie studiów wyższych.

 • Do okresu praktyki, o którym mowa wlicza się praktykę objętą programem kształcenia na studiach, pod warunkiem że praktyka jest odbywana na podstawie umowy zawartej między uczelnią a stacją kontroli pojazdów lub podmiotem, o którym mowa w art. 86 ust. 1.

Podstawa prawna:

USTAWA  z dnia 9 maja 2014 r.  o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych Dz.U. 2014 poz. 768  Art.4

ZOBACZ
Dz.U. 2014 poz. 768

 

SZCZEGÓŁY ORGANIZACJI KURSU

Kurs realizowany będzie w formie zaocznej.
Zajęcia będą odbywały się przez 3 dni w tygodniu, tj. w piątki, soboty, niedziele i przez 4 kolejne tygodnie, tudzież 4 weekendy, obejmując tym samym 12 dni szkoleniowych. Kształcenie realizowane będzie w formie zajęć teoretycznych i praktycznych, które przeprowadzane będą wyłącznie z wykorzystaniem trybu stacjonarnego bez wykorzystania technik i metod kształcenia na odległość.

Zajęcia realizowane będą według programu i planu nauczania opublikowanego w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 listopada 2014r. „w sprawie szkolenia i egzaminowania diagnostów oraz wzorów dokumentów z tym związanych” (Dz. U.  Poz.1836  z 2014r.), Załącznik Nr 1 do Rozporządzenia.

Kształcenie przeprowadzane będzie metodami: wykładu, pokazu, prezentacji, dyskusji i przede wszystkim ćwiczeń praktycznych tudzież ćwiczeń samodzielnych. Metodami aktywizującymi polegającymi na aktywnym zaangażowaniu uczestników kursu poprzez:
 • obsługę profesjonalnego sprzętu diagnostycznego znajdującego się na wyposażeniu stacji kontroli pojazdów Centrum Kształcenia Praktycznego w Pleszewie;
 • przeprowadzanie kontroli stanu technicznego i dokonywanie oceny rzeczywistych pojazdów: samochodu osobowego, pojazdu z instalacją gazową, autobusu, pojazdu przystosowanego do nauki jazdy, pojazdu do przewozu materiałów niebezpiecznych i łatwopalnych (cysterna);
 • obsługę programów wykorzystywanych do funkcjonowania stacji kontroli pojazdów i przeprowadzania badań: np. Autodata, Stacja.SQL
 • samodzielną pracę z dokumentami i aktami prawnymi na podstawie otrzymanych pakietów edukacyjnych zawierających obowiązujące przepisy i procedury dla diagnostów przeprowadzających badania i dla stacji kontroli pojazdów
Zajęcia teoretyczne odbywać się będą w sali wykładowej zapewniającej indywidualne stanowisko dla każdego uczestnika również z dostępem do jednostki komputerowej i sieci Internet, natomiast zajęcia praktyczne realizowane będą na podstawowej stacji kontroli pojazdów oraz na okręgowej stacji kontroli pojazdów.

Cele kształcenia i sposoby ich osiągania
Kurs ma na celu przygotować osoby szkolone do wykonywania następujących zadań zawodowych:
 • przeprowadzania badań technicznych pojazdów, w tym także pojazdu zabytkowego, taksówki, pojazdu uprzywilejowanego, pojazdu przeznaczonego do nauki jazdy i przeprowadzania egzaminu państwowego
 • przeprowadzania dodatkowych badań technicznych w celu ustalenia danych pojazdu niezbędnych do jego rejestracji
 • umieszczania nadanych cech identyfikacyjnych pojazdu
 • przeprowadzania, według istniejących kryteriów oceny, badań technicznych autobusu, którego dopuszczalna prędkość na autostradzie i drodze ekspresowej wynosi 100 km/h
 • przeprowadzania, zgodnie z obowiązującymi regulacjami co do wymagań technicznych i wyposażenia, badań technicznych pojazdów przeznaczonych  do przewozu towarów niebezpiecznych
 • dokonywania oceny, według istniejących kryteriów, pojazdów przystosowanych do zasilania gazem LPG, CNG, LNG, badań instalacji gazowych w tych pojazdach
 • dokonywania oceny pojazdów zgłoszonych do rejestracji, a uszkodzonych w wypadku drogowym lub innym; pojazdów w których dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych  w dowodzie rejestracyjnym
 • postępowania w wypadkach wątpliwych
 • określania zgodnie z zasadami ostatecznego wniosku z badania technicznego
Realizacja powyższych celów nastąpi poprzez osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia,  które zostaną uzyskane dzięki realizacji ściśle określonego planu nauczania poprzez zajęcia teoretyczne  i praktyczne według wytycznych przepisowych  i ustawowych.

Zajęcia będą realizowane z wykorzystaniem obowiązujących przepisów, rozporządzeń, ustaw, aktów prawnych i norm wymaganych do stosowania przez diagnostów samochodowych w zakresie przeprowadzania badań technicznych pojazdów różnych typów, w zakresie funkcjonowania stacji kontroli pojazdów oraz wymaganego wyposażenia i sprzętu technicznego. Na potrzeby kursu zakłada się wykorzystywać:
•    podstawową stację kontroli pojazdów
•    okręgową stację kontroli pojazdów
•    pracownię mechaniki pojazdowej
•    pracownię elektrotechniki i elektroniki samochodowej
•  profesjonalny sprzęt i urządzenia  diagnostyczne do badania pojazdów, w zakresie objętym programem kursu, którym dysponuje stacja kontroli pojazdów zgodnie ze standardem wyposażenia repliki zegarków technicznego określonym w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 10.02.2006r.  w sprawie szczegółowych wymagań  w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów (Dz. U. Nr 40, poz. 275 z 2006r.)

PLAN  NAUCZANIA (PROGRAM) KURSU

Nr części

Nazwa zajęć – Rodzaj szkolenia

Wymiar zajęć

I

szkolenie podstawowe w zakresie przeprowadzania okresowych badań technicznych pojazdów w zakresie sprawdzania oraz oceny prawidłowości działania poszczególnych zespołów i układów pojazdu, w szczególności pod względem bezpieczeństwa jazdy i ochrony środowiska.

  54 godz. 

II

szkolenie specjalistyczne w zakresie badania technicznego autobusu, którego dopuszczalna prędkość na autostradzie i drodze ekspresowej wynosi 100km/h.

9 godz.

III

szkolenie specjalistyczne  w zakresie przeprowadzania badania technicznego pojazdu przeznaczonego do przewozu towarów niebezpiecznych

 16 godz. 

IV

szkolenie specjalistyczne w zakresie przeprowadzania badania technicznego pojazdu przystosowanego do zasilania gazem

 14 godz. 

V

szkolenie specjalistyczne  w zakresie przeprowadzania badania technicznego  pojazdu:

-          związanego z badaniem pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy za granicą;

-          skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego lub starostę, o ile  pojazd wymaga specjalistycznego badania;

-          którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym

  23 godz. 

Razem

116 godz. 


Migawki z galeriif
Odwiedzalność
Wizyt wczoraj: 220
Wizyt dziś: 140
Wszystkich wizyt: 516636
Logowanie

Nie pamiętam hasła
Konto? Zarejestruj się!
 
MaroNET .