aktualności
 nasze pracownie
 kwalifikacyjne kursy
 zawodowe

 kursy / oferta
 praktyczna nauka
 zawodu

bip
bipPoczta przez WWW
Login

Hasło

WYTYCZNE DLA ZDAJĄCYCH EGZAMINY ZAWODOWE PDF Drukuj Email

WYTYCZNE DLA ZDAJĄCYCH
dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminów zawodowych
w Centrum Kształcenia Zawodowego w Pleszewie (CKZ)
w związku z sytuacją epidemiczną związaną z COVID-19


1.    [*] Na egzamin do CKZ może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

2.    [*] Zdający nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

3.    [*] Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.

4.    [*] [ ! ]  Zdający nie powinni wnosić na teren CKZ zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.

5.    [*] [ ! ]  Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd. W przypadku konieczności zapewnienia zdającym przyborów piśmienniczych albo kalkulatorów rezerwowych – konieczna jest ich dezynfekcja. W przypadku materiałów jednorazowych, których zdający nie zwracają, dezynfekcja nie jest konieczna. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.

6.    [*] CKZ nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.

7.    [*] Na terenie CKZ nie ma możliwości zapewnienia posiłków.
Osoby przystępujące do więcej niż jednego egzaminu w ciągu dnia będą mogły zjeść przyniesione przez siebie produkty w przerwie między egzaminami w pomieszczeniu wyznaczonym np. stołówce. Zdający zachowują wówczas odpowiedni odstęp międzyosobowy: co najmniej 1,5 m 

8.    [*] [ ! ]  Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy opuścić teren CKZ albo oczekiwać na terenie CKZ na rozpoczęcie kolejnego egzaminu danego dnia, jeżeli zapewniona jest odpowiednia przestrzeń.

9.    [*] Czekając na wejście do CKZ albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp: co najmniej 1,5 m  oraz mają zakryte usta i nos.

10.    [*] Na teren CKZ mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką).
Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej placówki, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających lub po podejściu zdających do stanowiska egzaminacyjnego w przypadku EPKwZ i EZ.
Podczas wpuszczania zdających do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).

11.    [*] [ ! ]  Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, wówczas kiedy:
1)    podchodzi do niego przewodniczący lub członek zespołu nadzorującego, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie
2)    wychodzi do toalety
3)    podchodzi do niego egzaminator, aby ocenić rezultat pośredni (w części praktycznej EPKwZ i EZ)
4)    kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

12.    [*] Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku / stanowisku egzaminacyjnym (w przypadku zdających).

13.    [*] Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę albo, jeżeli nie mogą również korzystać z przyłbicy, przystąpić do egzaminu  w odrębnej sali egzaminacyjnej. W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany pomiędzy samymi zdającymi oraz zdającymi i członkami zespołu nadzorującego, wynosi 2 m.

14.    [*] Zdający nie mogą przebywać w sali egzaminacyjnej podczas przerw między poszczególnymi zmianami egzaminu, ze względu na konieczność przeprowadzenia dezynfekcji tych miejsc oraz – jeżeli to konieczne – znajdujących się w nich sprzętów.

15.    [*] [ ! ]   W przypadku egzaminu z kwalifikacji, na którym dozwolone jest korzystanie przez grupę zdających z np. jednego egzemplarza dokumentacji technicznej, tego samego urządzenia, obok materiału/urządzenia, z którego może korzystać więcej niż jedna osoba, należy ustawić dozownik z płynem dezynfekcyjnym oraz poinformować zdających
o konieczności korzystania z niego przed skorzystaniem z danego materiału egzaminacyjnego/urządzenia.

16.    [ ! ]  Przed rozpoczęciem egzaminu należy poinformować zdających o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim:
1)    zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi
2)    obowiązku zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego z nauczycielem, wyjścia do toalety lub wyjścia z sali egzaminacyjnej po zakończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym
3)    niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką
4)    konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających
po zakończonym egzaminie.

17.    [*] Należy unikać tworzenia się grup zdających przed placówką CKZ oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.
W tym celu jeżeli to konieczne Dyrektor CKZ może na przykład:
1)    zdecydować o rozpoczęciu egzaminu dla kolejnych grup zdających
w np. 15-, 20-minutowych odstępach czasowych (np. 1. grupa o godz. 9:00, 2. grupa – o 9:20, 3. grupa – o 9:40), z zastrzeżeniem że egzamin nie może rozpocząć się później niż 45 minut po godzinie rozpoczęcia podanej w harmonogramie,
wszyscy zdający z danej grupy piszą egzamin w odrębnych salach, a żaden zdający nie opuszcza sali egzaminacyjnej na stałe przed upływem jednej godziny od godziny rozpoczęcia egzaminu wskazanej w harmonogramie, np. przed godziną 10:00, jeżeli egzamin rozpoczyna się o godz. 9:00 (z wyjątkiem skorzystania z toalety, konieczności zażycia lekarstwa, kontaktu ze służbami medycznymi)
2)    [ ! ]  poinstruować zdających, aby wrażeniami po egzaminie dzielili się między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie, a unikali spotkań w grupie, np. przy wejściu do szkoły.

18.    [*] W przypadku EPKwZ i EZ zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując się w wykazie, korzystając z własnego długopisu.

19.    [*] Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.


 


Migawki z galeriif
Odwiedzalność
Wizyt wczoraj: 256
Wizyt dziś: 273
Wszystkich wizyt: 542944
Logowanie

Nie pamiętam hasła
Konto? Zarejestruj się!
 
MaroNET .