Nowe Upoważnienie OKE w Poznaniu dla zawodu technik mechatronik
W ostatnich dniach roku 2012 Centrum uzyskało nowe Upoważnienie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu do realizacji etapu praktycznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie Technik mechatronik. Nastąpiło to po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku złożonym przez naszą placówkę. Należy dodać że etap praktyczny egzaminu zawodowego mogą przeprowadzać jednostki    posiadające    odpowiednie    wyposażenie  
techniczne oraz pomieszczenia określone standardami wymagań egzaminacyjnych OKE i CKE. Nasza placówka dysponuje 7 stanowiskami egzaminacyjnymi kompleksowo wyposażonymi + jedno rezerwowe. Egzaminy - etap praktyczny w zawodzie technik mechatronik przeprowadzamy od 3 lat.