PROJEKT INWESTYCYJNY - ROZBUDOWA CKP
11.01.2010.
W oparciu o diagnozę potrzeb wynikających z zadań statutowych Centrum Kształcenia Praktycznego w Pleszewie zaplanowało na lata 2008 – 2010 inwestycję mającą na celu modernizację bazy lokalowo – dydaktycznej jednostki poprzez jej rozbudowę i wybudowanie nowych obiektów. Obiekty te przystosowane będą do realizowania zadań edukacyjnych przy pomocy efektywnego wykorzystania profesjonalnego sprzętu posiadanego prze placówkę.

Działania te podyktowane są również potrzebą zagwarantowania odpowiedniego zaplecza lokalowego, które posłuży do przyjęcia specjalistycznego sprzętu ze środków celowych Ministerstwa Edukacji Narodowej.

W ramach inwestycji przewidziana jest  III etapowa budowa kompleksu budynków o charakterze dydaktyczno – szkoleniowym z niezbędnym zapleczem administracyjnym.

·       I etap – obejmował będzie wybudowanie budynku dydaktyczno – warsztatowego z pełną instalacją sanitarną i elektryczną o powierzchni użytkowej około 262m2. Budynek będzie spełniał funkcję pomieszczeń administracji oraz tymczasowo pracowni dydaktycznej spawalnictwa. Docelowo jednak będzie stanowił zaplecze administracyjne oraz pomieszczenia egzaminacyjne dla potrzeb przeprowadzanych dla OKE w Poznaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych oraz pracowni mechaniki pojazdowej z 3 stanowiskami podnośników.

·       II etap – obejmował będzie powstanie budynku dydaktyczno – warsztatowego  i magazynowego z pełną instalacją sanitarną i elektryczną o powierzchni użytkowej około 233m2. Celem tego etapu będzie poszerzenie bazy lokalowej pod kątem  pozyskania nowych pracowni dydaktycznych – profesjonalnej, atestowanej pracowni spawalnictwa z 10 stanowiskami, krajalni i pracowni obróbki plastycznej wraz z zapleczem magazynowym i garażowym.

·       III etap – stanowić będzie wybudowanie dwukondygnacyjnego budynku dydaktyczno – administracyjnego z pełną instalacją sanitarną i elektryczną. Obiekt ten docelowo będzie spełniał funkcję bazy dydaktycznej pracowni obrabiarek sterowanych numerycznie, metrologii, specjalistycznych pracowni pod kątem mechatroniki oraz pomieszczeń biurowych administracji CKP w Pleszewie.


Pod koniec 2008 roku uzyskano nowe pozwolenie na budowę w ramach planowanej inwestycji rozbudowy i budowy nowych budynków i pomieszczeń dydaktycznych. W czerwcu 2009 roku Zarząd Powiatu podjął decyzję o budowie I etapu (stan surowy) i uruchomił procedurę przetargową. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu wyłoniono wykonawcę budowy I etapu – Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe „PROGRESS” z Kalisza. W październiku 2009r.zakończyły się prace budowlane I etapu inwestycji i nastąpił odbiór obiektu w stanie surowym.


ZAKOŃCZENIE ETAPU  I  INWESTYCJI - STAN SUROW

(budynek dydaktyczno-administracyjny) - widok od strony północno-wschodniej


W efekcie końcowym całej III – etapowej inwestycji ma powstać kompleks dwóch nowych budynków spełniających funkcje nowoczesnej bazy dydaktyczno – szkoleniowej i administracji CKP. Wybudowane obiekty połączone zostaną z istniejącym budynkiem dydaktyczno – socjalnym.  Obraz końcowy zaplanowanej budowy kompleksu przedstawia poniższa symulacja komputerowa zaplanowanych obiektów w ramach inwestycji wykonana na podstawie zaprojektowanej dokumentacji budowlanej.

 

WIDOK OD STRONY PÓŁNOCNO-WSCHODNIEJ

 

WIDOK OD STRONY PÓŁNOCNO-ZACHODNIEJ

 

Zmieniony ( 09.02.2010. )